ค้นหาข้อมูลงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

จัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตร
- สภาวิศวกร/ การขอรับรองหลักสูตร
- ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
- เปิดกระบวนวิชาใหม่/ ปิดกระบวนวิชา
- เปิดหลักสูตรใหม่
- ปรับปรุงหลักสูตรมาก/ ปรับปรุงเล็กน้อย
- แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการร่างหลักสูตร
- การพิจารณากระบวนวิชาซ้ำซ้อน
บัณฑิตศึกษา
- การเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์ / IS
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ IS
- การสอบวิทยานิพนธ์ /IS
- การเสนอผลการสำเร็จการศึกษา
- การขอต่อเวลาศึกษาของ นศ.
- การแต่งตั้งอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
- การขอเพิ่มคุณสมบัติอาจารย์ในบัณฑิตวิทยาลัย
- การขอโอนหน่วยกิต / เทียบโอนหน่วยกิต
- การเพิ่มภาระงานคุมวิทยานิพนธ์
- การแต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตร
- ทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์/ทุนอุดหนุนการศึกษา
การจัดการศึกษา
- การประชุม กรรมการวิชาการ/กรรมการบัณฑิตศึกษา
- ทำรายละเอียดเบิกค่าสอนเกินภาระงานอาจารย์
และค่าสมนาคุณอาจารย์
- ทำรายงานข้อมูลหลักสูตรแต่ละเทอม
(สมอ.02และ07)
- ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา /ฐานข้อมูล MIS หลักสูตร
- การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรงานช่างผังเมือง

ผู้รับผิดชอบ สุพัตรา
ผู้ปฏิบัติงาน อภิษฎา , ภัคกาญจน์ , สาวิตรี


 

ทะเบียนและประมวลผล


งานทะเบียน (นักศึกษา)
- งานคัดเลือก นศ. ปีที่ 1 และตกค้างเข้าสาขาวิชาเอก
- งานย้ายสาขาวิชาเอกภายในคณะ
- งานสำรวจกระบวนวิชาที่เปิดสอน/ตารางสอน
- งานขอเปิด/ปิดกระบวนวิชา เปลี่ยนแปลงวัน/เวลาสอน
- งานลงทะเบียนมากกว่า/น้อยกว่ากำหนด
- งานลงทะเบียนหลังกำหนด/การเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชา
- การขอโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา การขอเปลี่ยนตอน
- งานลาพัก/ รักษาสถานภาพ และการลาออก
- สำเร็จการศึกษา, ผลการเรียน , แก้ไขอักษรลำดับขั้น
- นักศึกษาทุจริตการสอบ
- การจัดสอบ
- งานขออนุมัติปริญญา/ ขอใบรับรองการคาดว่าจะจบ
- ตรวจสอบวิชา prerequisite , การตรวจสอบหนี้สิน
- การฝึกงานนักศึกษา ภัคกาญจน์
การจัดการ
- ประสานการจัดการเรียนการสอนภาคพิเศษ/นานาชาติ
- จัดสอบสัมภาษณ์ นร. เข้าศึกษาแบบต่างๆ
- คัดเลือก นศ. ภาคพิเศษ
- แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป
- ตรวจสอบชื่อ นศ. ที่อยู่ในข่ายพ้นสภาพการเป็น นศ.
- ตรวจสอบชื่อ นศ. ที่มีผลการเรียนดีประจำปีฯ
- Open house
- พัฒนาระบบฐานข้อมูล/ ระบบโปรแกรมทะเบียน
- เวปไซด์ งานบริการการศึกษา
- งานประกันคุณภาพการศึกษา/ระบบคุณภาพ ISO


ผู้รับผิดชอบ สุทัศน์
ผู้ปฏิบัติงาน กาญจนา,สมถวิล

 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา / นศ.เก่าสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษา
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมวิชาการ
- กิจกรรมอื่นๆ โดยนักศึกษา
- จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
กระบวนวิชาเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
ทุนการศึกษา
- ด้านทุนการศึกษา
- กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
พัฒนาคุณภาพนักศึกษา
- ด้านวินัยและพัฒนานักศึกษา
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์
- ด้านแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
- ธุรการ
- ด้านบริการและสวัสดิการ
- งานปฐมนิเทศ นศ./ ปัจฉิมนักศึกษา
- งานนิเทศ นศ. ฝึกงาน
อื่นๆ
- กระบวนการคัดเลือก นศ.วิศวสู่ชุมชน/กีฬา


ผู้รับผิดชอบ ศิริรัตน์
ผู้ปฏิบัติงาน สุกัญญา, สุภาพร


วิศวกรรมพื้นฐาน / ส่วนกลาง


- จัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาพื้นฐาน
- การจัดหาวัสดุ-ครุภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
- การประชุมกรรมการกระบวนวิชาพื้นฐาน
- จัดตารางสอนกระบวนวิชาพื้นฐาน
- จัดหาผู้ช่วยสอน(TA) /นักศึกษาช่วยงาน
- การจัดเรียงข้อสอบ
- การส่งผลการเรียนกระบวนวิชาพื้นฐาน
- ทำภาระงานสอนอาจารย์วิชาพื้นฐาน
- ประสานงานการเรียนการสอน/การสอบ
- ทำรายละเอียดเบิกค่าสอนเกินภาระงาน
ของสาขาวิชา สิ่งแวดล้อม เหมืองแร่ โยธา

ผู้รับผิดชอบ :ณัฐวีณ์ ,สมชาย ,อรกัญญา

 

ห้องสมุด

- ด้านบริการ
- ด้านเทคนิค
- ด้านวารสารและจุลสาร
- ธุรการ
- ประชุม

ผู้รับผิดชอบ: คุณาวุฒิ เทียมทอง
ผู้ปฏิบัติงาน
นายประจวบ วิรุฬวิริยางกูร
นส.ธัญชนก อินทารักษ์
นส.ไพลิน สิงห์เปา

วิศวกรรมชีวการแพทย์

- งานรับเข้านักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- งานด้านทะเบียน และประวัตินักศึกษา
- เปิด-ปิด-เปลี่ยนแปลงกระบวนวิชา
- งานธุรการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริการวิชาการกับสถาบัน
ภายในและภายนอก

บุคลากร : นส. อัญธิกา อุดมสม
นส.จิราพร สืบวิสัย


ธุรการ-งานบริการการศึกษา

- การรับ-ส่งหนังสือราชการของงาน
- จัดหา/ดูแลการวัสดุใช้ในงานบริการฯ
- แจ้งเวียนเอกสารในงาน
- จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม (เฉพาะของงาน)
- รายงานผลการใช้โทรศัพท์ทางไกล/แฟกซ์
- ดูแลการเสนอแฟ้มงาน
- งานเสนอวาระของงานบริการ
เข้าที่ ประชุมกรรมการบริหารคณะ
- จัดพิมพ์เอกสารของงานบริการฯ
- ถ่ายเอกสารของงานบริการฯ
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม

ผู้รับผิดชอบ : อรกัญญา


Edserv.eng @ 2010 | http://edserv.eng.cmu.ac.th : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113