ค้นหาข้อมูลงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาว์นโหลดแบบฟอร์ม งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   
เอกสาร (.doc , .pdf ) อื่นๆ
   
คำขอทั่วไป(ป.ตรี)
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
คำขอเปลี่ยนตอนกระบวนวิชาหลังกำหนด
แบบฟอร์มขอย้ายสาขาวิชา
คำร้องขอใบรับรอง
ใบคำร้องขอโอนหน่วยกิต จาก มช.
ใบคำร้องเทียบโอนผลการเรียน
ใบคำขอเพิ่มกระบวนวิชาหลังกำหนด
แบบฟอร์ม-คำร้อง(บัณฑิตศึกษา)
สาระน่ารู้

แผนการสอน
Acrobat ll Excel
   
Download อื่นๆ เกี่ยวกับการนำนักศึกษาออกไปนอกราชอาณาจักร
ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย

บันทึกข้อความขออนุมัติพานักศึกษาไปนอกราชอาณาจักร
หนังสือขอแจ้งผู้ปกครอง
หนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชา
หนังสือรับรองตนเองเข้าร่วมกิจกรรม
เอกสาร หลักฐานประกอบ

   
 

Edserv.eng @ 2010 | http://edserv.eng.cmu.ac.th : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113