ค้นหาข้อมูลงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สุทัศน์ ขันเลข


 
หน่วยจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา , นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ หน่วยทะเบียนและประมวลผลอภิษฎา ยุตบุตร
พนักงานปฏิบัติงาน (บัณฑิตศึกษา)
053 944179 ต่อ 116


สุกัญญา พิบูลย์
พนักงานปฏิบัติงาน
053 944179 ต่อ 112


สุทัศน์ ขันเลข
นักวิชาการศึกษา
053 944179 ต่อ 119ณิชนันทร์ เปียวเช
พนักงานปฏิบัติงาน (หลักสูตร)
053 944179 ต่อ 117สุภาพร หลวงธิ
พนักงานปฏิบัติงาน
053 944179 ต่อ 110กาญจนา นะพรานบุญ
พนักงานปฏิบัติงาน
053 944179 ต่อ 118


อริญชญา สมใจ
พนักงานปฏิบัติงาน (หลักสูตร)
053 944179 ต่อ 113เนตรนภา สาระแปง
พนักงานปฏิบัติงาน
053 944179 ต่อ 111
ณัฐอารี ตุ่นจาอ้าย
พนักงานปฏิบัติงาน
053 944179 ต่อ 105
 


รัชพล เครือทอง
พนักงานปฏิบัติงาน
053 944179 ต่อ 119


 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
วิศวกรรมพื้นฐาน, ส่วนกลาง
ห้องสมุดคณะวิศวะฯ   ฝึกงานเฉลิมพร กุรานา
พนักงานปฏิบัติงาน (พิ้นฐาน)
053 944179 ต่อ 109
บรรณารักษ์
053-944116-8อรกัญญา พุทธวงค์
พนักงานปฏิบัติงาน
053 944179 ต่อ 108 

กุลธิดา บัวคำบัน
พนักงานปฏิบัติงาน (ส่วนกลาง)
053 944179 ต่อ 0

 

 

ไพลิน สิงห์เปา
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
053-944116-8

 

 


 

ธัญชนก อินทารักษ์
พนักงานปฏิบัติงาน
053-944116-8

 
 

 


บรรณารักษ์
053-944116-8

 

Edserv.eng @ 2010 | http://edserv.eng.cmu.ac.th : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113