ค้นหาข้อมูลงานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การจัดส่งเอกสารแผนการสอน (Syllabus)
 


สำหรับภาควิชาฯ หรือ ผู้สอนที่มีความประสงค์จะส่งไฟล์เอกสารแผนการสอนให้ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี้

- Download เอกสารชนิด MS Excel
- Download เอกสารชนิด PDF Acrobat

- ขอความร่วมมืออาจารย์ผู้สอนทุกท่านส่งเอกสารแผนการสอน ให้ประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาฯ ลงนาม
อย่างน้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 สัปดาห์ / และให้สำเนาหรือส่งไฟล์เอกสารแผนการสอนได้ที่งานบริการการศึกษา

- กระบวนวิชาที่เปิดตอนเดียว มีผู้สอนหลายท่านให้ส่งเอกสารแผนการสอนชุดเดียว
- กระบวนวิชาที่เปิดหลายตอน มีผู้สอนท่านเดียวให้ส่งเอกสารแผนการสอนชุดเดียว
- กระบวนวิชาที่เปิดหลายตอน มีผู้สอนหลายท่านให้ส่งเอกสารแผนการสอน ตามจำนวนผู้สอน

โดยวิธีการส่งเอกสารแผนการสอนทำได้ ดังต่อไปนี้
- ส่งสำเนาเอกสารที่ผ่านการลงนามจากประธานหลักสูตร หรือหัวหน้าภาควิชาฯ ได้ที่หน่วยทะเบียนและประมวลผล
งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หมายเหตุ :
- ขอความร่วมมือให้อาจารย์ผู้สอน ส่งไฟล์เอกสารแผนการสอน ตาม แบบฟอร์ม ที่งานบริการการศึกษากำหนด

ดูข้อมูลสถิติการจัดส่ง เอกสารแผนการสอน ของแต่ละภาควิชาฯ
* ข้อมูลการจัดส่งแผนการสอนในแต่ละรายวิชาฯ อยู่ที่ หน่วยทะเบียนประมวลผลฯ งานบริการการศึกษา

ปีการศึกษา 2552
    เทอม  2 / 2552
    เทอม 1 / 2552

ปีการศึกษา 2551
    เทอม  2 / 2551
    เทอม 1 / 2551 

Edserv.eng @ 2010 | http://edserv.eng.cmu.ac.th : งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หมายเลขโทรศัพท์ 053-944179 แฟกซ์ 053-944113